Tüzük

DÜZCE ABHAZ  KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

20.12.2009

BÖLÜM KURULUŞ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, ŞUBESİ VE  ADRESİ,
Derneğin Adı:
Madde 1 – Derneğin Adı, DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ’DİR.

Derneğin Merkezi:
Madde 2 – Derneğin Merkezi, DÜZCE’DİR.

Derneğin Şubesi:
Madde 3 – Derneğin Şubesi, YOKTUR.

Derneğin Adresi:
Madde 4 – Cedidiye Mah. Necip Güney Sok.  Erişen İş Hanı Kat: 2 No: 4 Düzce TÜRKİYE’dir.

Derneğin Amacı:
Madde 5 – Derneğin Amacı, üyeler ve insanlar arasında dostluk, yardımlaşma ve sevgi  bağlarını geliştirerek kuvvetlendirmek, toplum ahlakını, insanlığın yücelik  ilkelerine uygun olarak yaygınlaştırmak. Kültürel ve sanatsal bilgi  birikimlerini en üst düzeye çıkarmak, insanlığı yüceleştiren ve esenli kılan  değerli geleneklerin unutulmadan sürdürülmesini sağlamak.

Bu  birikimleri üyeleri arasında koordineli bir biçimde paylaştırmak ve böylece  çevreye ve topluma hizmet sunma erdeminin ortamını yaratmaktır. Eğitim, kültür  ve sosyal alanda üyelerimize, toplumumuza ve dolayısıyla ülkemize maddi ve  manevi katkıda bulunma yönünde faaliyetler yapmaktır.

Çalışma Konuları,  Biçimleri ve Faaliyet Alanı: M
adde 6 –
Dernek amaçlarını  gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapar.

1) Üyelerimizin bir araya gelerek  kaynaşmaları, dayanışmalarını sağlamak, gelenek ve göreneklerin tanıtılması ve  geçmiş ile gelecek arasındaki köprü görevi yapan bu değerlerin yaşatılması,  geçmişten dersler çıkarıp, geleceğimizin şekillendirilmesi amacıyla bilgi ve  birikimlerin paylaşılması, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal yönden  gelişmelerine katkıda bulunulması için toplantılar, seminerler, konferanslar,  sempozyumlar, açık oturumlar, paneller, münazaralar, mesleki eğitim, dil,  bilgisayar, yetiştirme kursları, sergiler, geceler, balolar, çaylar, piknik ve  geziler, folklor çalışmaları ve gösteriler düzenler.
2) Topluma yararlı alanlarda ilgili  kurum, kuruluş ve akademisyenlere projeler hazırlatır, değişik konularda proje  yarışmaları açar ve projelerin uygulanmasını sağlar.
3) Ülkemiz ve halkımızın sağlam,  sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması ve gençliğin ihtiyaç  duyduğu maddi ve manevi faaliyetleri yapmak. Dernek amacı doğrultusunda  İlköğretim, Lise, Üniversite öğrencilerine her türlü kısa veya uzun müddetli  eğitim ve öğretim döneminde barınma, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları  halinde doktor, hastane ve ilaç masrafları ile emsali bilumum ihtiyaçlarını  karşılamak ve onları her bakımdan korumaktır. İhtisas için yurt dışına öğrenci  ve eleman göndermek ve gitmiş olanlarla her derecedeki yurt içinde ve dışında  eğitim yapan öğrencilere karşılıklı ve karşılıksız burslar vermek.
4) Her seviyedeki öğrenciler için özel  dershaneler, kurslar, yurtlar, kütüphaneler ve eğitim  salonları ve etüt merkezleri açmak,  kimsesizlere, düşkünlere, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve geliştirme  yurtları ile şefkat yuvaları ve huzur evleri ve benzeri hayır ve kültür  müesseseleri kurmak ve işletmek ve bu konularda kurulmuş olan teşekküllere  yardım etmek, maddi ve manevi desteklemek.
5) Derneğimizin amacıyla ilgili her türlü  ilmi, tarihi, kültürel, sağlık ve ekonomik, gelenek ve göreneklerimizle ilgili  alanlarda,  eserler ortaya çıkarmak,  gazete, dergi, bülten, broşür ve kitap yayınlar, araştırmaları ve orijinal  yayınları maddi ve manevi olarak destekler.
6) Derneğin ikametgâhı ve amaca uygun  faaliyetleri için gayrimenkuller edinebilir, irtifak ve intifa hakları tesis  eder, her türlü inşaatı yapar, nakil vasıtaları satın almak ve hibe kabul etmek  ve bunlarla ilgili kira gelirlerini idare ve sarf etmek, ticari ve iktisadi işletmeler  ile şirketler kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. Menkul veya  gayrimenkul, nakdi ve aynı yardımları, bağışları kabul etmek,
7) Üyeler arasında kültürel, sanatsal,  bilimsel bilgi alışverişlerini gerçekleştirmek amacıyla araştırmalar için çalışma  grupları kurar ve çalışmaların sonuçlarını basın yayın araçlarından  faydalanarak yayınlar. Bu çalışmalarda öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden,  eğitim uzmanlarından faydalanmak, bu çalışmalarda eğiticilerin ve üyelerimizin  faydalanması amacıyla çok amaçlı toplantı salonu, lojman, dinlenme ve eğlence  yerleri ile sosyal tesisleri temin etmek, inşa etmek, satın almak veya  kiralamak.
8) Dernek üyelerinin birlik ve  beraberliğinin sağlanması, insanların tanışıp kaynaşması, bilgi  alışverişlerinin yapılması, dayanışmayı ve sevginin artırılması, amaç  doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin daha iyi ve sağlıklı bir ortamda  yapılabilmesi için lokal, okuma salonu, kütüphane, çok amaçlı toplantı salonu  açmak.
9) Yurt içinde ve yurt dışında benzer  amaçlı dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak. Federasyona  katılmak, Vakıflar Kanunu hükümleri gereği derneğin amaçlarına uygun Vakıf  kurmak.
10) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim  ve sağlık uzmanı yetiştirmek, burslar vermek ve bilimsel ve kültürel amaçlı  geziler düzenlemek,
11) Her türlü kültürel çalışmalar  yapmak, folklor ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleri  gerçekleştirmek için yurt içi veya yurt dışından uzman kişiler görevlendirmek.  Folklor gösterisi ve sanatsal çalışmaların sergilenmesi gibi etkinlikleri  organize etmek, yapılan organizasyonlara yardımcı olmak.
12) Dernek siyasal, dinsel ve ideolojik  konularda uğraşmaz. Çalışmalarında ve toplantılarında bu tür konuları konuşmaz,  tartışmaz, amaç dışındaki konuları ve kişisel çıkarları gündeme getirmez,  görüşmez ve tartışmaz.

Derneğin Amaç ve  Çalışma Konularını Gerçekleştirmek İçin:
Madde 7 – Dernek amaçlarını ve çalışma  konuları gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar  yapar.
1-   İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır v e taşınmaz  malları satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her  türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü bina ve tesisler  yaptırabilir.
2- Üyelerini ve kamuoyunu  bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı,  seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar, kültürel, sosyal ve sportif  gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
3-   Amaç hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler  aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri  ve dilekleri belirler ve bunları her türlü basın yayın araçları ile  yayınlayabilir.
4-   Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve  öğretim kurumu, etüt merkezi, dershane, kurs, yurt ve pansiyon açıp işletebilir  veya bunlara katkıda bulunabilir. 5-   Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve  ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış  toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
6- Amaç ve hizmet konularını  gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,  ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıkları, kurabilir, işletebilir,  kiralayabilir ve kiraya verebilir. Ayrıca amaç doğrultusunda vakıflar ve  yardımlaşma sandıkları kurabilir. Kurulmuş federasyona katılır.
7-   Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği  lokal, tesis açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir, diğer faaliyet ve  çalışmaları yapabilir.
8-   Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer Kanunların derneklerle  ilgili hükümleri ile çıkarılan yönetmelik hükümleri gereği amaçlar  doğrultusunda faaliyetlerde bulunur.
9-   Dernek tüzüğünde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi  işletmeler kurar.
10- Yasalar çerçevesinde yurt içinden  ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden aynı ve nakdi bağış ve yardımlar  alır.
11- Amacın gerçekleştirilmesi için  gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve  Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu  kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler  yürütür.
12- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek  gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
13- Gerekli görülen yerlerde dernek  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.
14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan  ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve  benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için  plâtformlar oluşturur.
15- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi  için ihtiyaç duyulan ekonomik kaynağı sağlayacak, her türlü gelir getirici  faaliyetlerde bulunur. Yardım toplama kanunu hükümleri doğrultusunda  faaliyetlerde bulunur.

Derneğin  Faaliyet Alanı: Dernek kültür alanında faaliyet gösterir.

II. BÖLÜM ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYE  OLMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE NEDENLERİ, ÜYELERİN HAKLARI

Üyelik Şartları
Madde 8 – Dernekler Kanunu gereği fiil  ehliyetine sahip, çevresinde saygı ve sevgiyi kazanmış,   Atatürk ilkelerine bağlı, yurdun bölünmez  bütünlüğünü kabul eden, Türk ulusunu ve devletini seven, kötü şöhreti  bulunmayan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı  kabul etmiş ve 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip her gerçek kişiler ile  tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

Üye Olma:
Madde 9 – Derneğe üye olma talebi, dernek  başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları  en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu  müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Üyelik müracaatına red cevabı verilirse,  gerekçesi de cevapla birlikte bildirilir.

Üyeliğin Sona Ermesi  ve Nedenleri:
Madde 10 –
a- Her üye, ayrılma isteğini yazılı  olarak bildirmek koşulu ile dernekten ayrılabilir.
b– Üyelikten çıkartılma kararı,  üyenin yazılı savunması alınarak, Yönetim kurulu tarafından verilir. Bu karara  karşı üye, Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel kurul kararı kesindir.
c– Dernek üyesi;
1– Derneğin amacına aykırı söz ve  davranışlarda bulunması,
2– Dernek çalışmalarını her ne  şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmış olması,
3– Derneğin gelirlerinden şahsi  menfaat sağlamış olması,
d– Üyelik aidatı ödeme yükümlülüğünü  yerine getirmemiş olması, hallerinde üyelikten çıkartılır.

Üyeliğin Düşmesi:
Madde 11 – Aşağıdaki hallerde üyelik yönetim  kurulunca düşürülür:
a) Üyenin ölmesi,
b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin  doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,
c) Üyelik ödentisinin yazılı bildirime  rağmen altı ay içerisinde ödenmemesi,

Üyelerin Hak ve  Görevleri:
Madde 12 – Hiç kimse derneğe üye olmaya ve  dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek  üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.  Üye hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde  aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Dernek  üyeliğinden istifa eden veya üyelikten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden  silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üst Kuruluşlara  Üyelik,
Madde 13 – Dernek, Genel Kurul Kararıyla  Yönetim Kurulunu yetkilendirerek, aynı amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ülke  içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna üye olabilir veya  kurulmakta olan bir dernekler federasyonuna kurucu üye olarak katılabilir.  Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç (3) kişiden az olmamak üzere, üye  olunan Federasyon tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak, dernek genel  kurulunda seçilirler. Federasyona katılma kararı ve federasyondan ayrılma  kararı, genel kurulda, katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğuyla alınır. Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer  hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve dernekler kanunu hükümleri  uygulanır.

Uluslararası Kuruluş  Üyeliği,
Madde 14 – Dernek, ilgili yasalarca  görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile tüzük  hükümlerine uygun olarak, uluslararası kuruluşlara üye olabilirler ve üyelikten  çekilebilirler. Uluslararası kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilme  kararları, genel kurulda, katılan üyelerin salt oy çoğunluğu ile alınır.

III. BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI,  GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Derneğin Organları,
Madde 15 – Dernek organları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu gibi zorunlu  organlarını oluşturmak zorundadır.

Bu  zorunlu organların yanında başka organlarda oluşturabilir.
d) Disiplin Kurulu,
e) Onur Kurulu gibi
f) Danışma Kurulu gibi bu kurulların  oluşturulması durumunda görevlerinin de belirtilmesi gerekir. Ancak oluşturulan  bu kurullara genel kurulun ve denetleme kurulunun yetkileri devredilemez.

Genel Kurulun Kuruluşu
Madde 16 – Genel Kurul, derneğin en yetkili  organıdır. Tüm üyelerden oluşur. Dernek olağan genel kurul toplantılarını İki (2) yılda bir MART ayında yapar.

Genel Kurula Çağrı  Usulü
Madde 17 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne  göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel  kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan  edilmek veya yazılı (posta ile yazılı tebligat ile imza alınmak suretiyle vb.)  ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu  çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci  toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile  ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla  olamaz.

Toplantı,  çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu  durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için  yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri  bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada  belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel  kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve  Toplantı Yeter Sayısı
Madde 18 – Genel Kurul toplantıları, dernek  merkezinin bulunduğu şehirden başka yerde yapılamaz. Ancak herhangi bir  sebepten dolayı yönetim kurulunca tespit edilecek yerde de yapılabilir.

Genel  Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının  katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci  toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde, toplantıya katılan üye sayısı  Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki (2) katından az olamaz.

Toplantının Yapılışı
Madde 19 – Genel Kurul toplantıları, ilanda  belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim  Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karşısına imzalayarak toplantı  yerine girerler.

On  ikinci (12) madde de belirtilen tam  sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu  başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır.

Açılıştan  sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir  kâtip seçilir. Başkan Genel Kurulu yönetir. Kâtibin hazırladığı ve imzaladığı  tutanağı kendiside imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte Yönetim  Kurulu’na teslim eder. Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır.  Ancak Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10‘u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması  zorunludur.

Genel Kurul Olağanüstü  Toplantısı
Madde 20 – Önemli ve olağanüstü hallerde  yönetim ve denetleme kurullarının kararı ile ve kurulların gerekli gördüğü  hallerde veya derneğe kayıtlı genel kurul üyelerinin 1/5inin (beşte birinin)  yazılı isteği ile Olağanüstü Genel Kurul toplanır.

Genel  Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun  talebi veya dernek üyelerini 1/5’inin yazılı talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya  toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh  Hukuk Hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu  toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrıda 12.inci maddedeki usule riayet edilir.

Olağanüstü  Genel Kurulun ilk toplantısı da, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin  yarısından bir fazlası ile toplanamadığı takdirde işbu tüzüğün 12. maddesindeki esaslar dâhilinde 2.inci defa toplantıya çağrılır.

Oylar, Seçim, Kararlar
Madde 21- Toplantıda bulunan her üyenin bir  oy hakkı vardır. Her üye oyunu kendi kullanmak zorundadır. Toplantı divanı,  oyunu diğer üyelerden sonra kullanır. Aday listenin birden fazla olması  durumunda seçimlerin gizli oylama ile yapılması, tek liste olması durumunda  seçimlerin gizli veya açık oylama ile mi yapılacağı, seçimlere geçmeden önce  genel kurulun kararına başvurulur. Karar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile  verilir. Yönetim ve denetim kurulları seçimi tespit edilen seçim usulü ile  yapılır.

Genel Kurulun Görev Ve  Yetkileri
Madde 22 – Dernek Genel Kurulu’nun görev ve  yetkileri şunlardır:
a) Derneğin amacına uygun kararlar  almak,
b) Dernek organlarını seçmek ve  yerlerine yedeklerden yenilerini görevlendirmek,
c) Yönetim Kurulu ve Denetleme  Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir  gider cetvellerini incelemek bunlar hakkında karar almak gelecek dönem  çalışmaları için tekliflerde bulunmak,
d) Yönetim Kurulunu mali ve idari  yönlerden ayrı ayrı ibra eder.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan  bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Tüzüğü tadil ve tefsir eder.
g) Dernek için gerekli taşınmazların  satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, federasyona katılma ve  ayrılma hususunda, temsilcilik açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.
h) Derneği feshetmek,
i) Mevzuata göre ve dernek tüzüğü  gereğince Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulunun  Kuruluşu
Madde 23 – Yönetim kurulu, Genel Kurul  tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile iki (2) yıl için seçilecek en az beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden, en çok dokuz (9) asil  ve dokuz (9) yedek üyeden olmak  üzere oluşturulur.

Yönetim  kurulunun kaç üyeden oluşacağı ile listenin tek olması durumunda seçimlerin  gizli veya açık oylama ile mi? Yapılacağı, seçimlere geçmeden önce genel kurul  tarafından tespit edilir.

Seçilen  yeni yönetim kurulu asil üyeleri kendi aralarında 22. Maddede belirtildiği şekilde karara yazılarak görev dağılımını  yaparlar.

Yönetim Kurulunun  Görev ve Yetkileri
Madde 24 – Yönetim Kurulunun görev ve  yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu  hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b) Dernek işlerinin yürütülmesi için  gerektiğinde tamimler ve yönetmelikler yapmak,
c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,  çalışma ve mali raporunu vermek, tahmini bütçeyi hazırlamak ve yıllık aidat  miktarını tespit ederek bu Kurulun tasvibine sunmak, tatbikine yapmak,
ç) Tüzükte zikredilmeyip de bütün  üyeleri ilgilendiren işler hakkında karar verip tatbikine yapmak,
d) Yayın organı çıkarmak ve diğer  gerekli mesleki ve kültürel yayınlarda bulunmak,
e) Genel Kurulun tasvibi ile lüzum  gördüğü teşekküllerle işbirliği yapmak,
f) Gerektiğinde Denetleme Kurulunun  mütalaasını da alarak, faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmak,
g) Üyelerin dileklerini incelemek,  üyelik başvurularını ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili işlemleri karara  bağlamak,
ğ) Gerektiğinde Tüzük çalışma alanına  giren konularda bildiri, beyanname veya benzeri yayın yapmak,
h) Gerektiğinde Denetleme Kurulu ile  istişare toplantıları yapmak,
ı) Lüzum gördüğü hallerde hukuki  işlerini bir hukukçuya vermek,
i) Üyelere ve üye olmayan mağdur ve  muhtaç ve amaç bölümünde belirtilen yapılacak karşılıksız nakdi yardım miktar  ve kurallarını hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve tatbik etmek.
j) Genel kurulun yetki verdiği  hususlar çerçevesinde görevleri yerine getirmek.
k) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer  görevleri yapmak.
l)   Platformlara iştirak etmek.

Yönetim Kurulunun  Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde 25 – Yönetim Kurulu üye sayısında  boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır. Bu durumda  yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu  değişikliği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye  bir ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonrada üye tam  sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme  Kurulu üyeleri tarafından genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır.  Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden biri Sulh Hukuk Hâkimliğine  başvurabilir. Sulh Hukuk Hâkimliğince dernek üyelerinden üç kişiye yetki  vererek, bu yetki ile genel kurulu toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu  Toplantıları
Madde 26 – Yönetim Kurulu kendi aralarında  gerektiğinde toplanarak dernek işlerine bakar. Yönetim Kurulu toplantılarına  özürsüz olarak bir (1) yıl boyunca  katılmayanlar Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar. Asil üyelerden  boşalanların yerine, yedek üyelerden sıra ile asıl üyeliklere alınarak  doldurulur ve yeniden görev dağılımı yapıldıktan sonra Dernekler Yönetmeliğinde  belirtilen formla süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu Asil  Üyelerinin Görevleri
Madde 27 – Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler  kendi aralarında karar almak suretiyle görev dağılımını yaparlar. Görevleri  aşağıda belirtildiği şekildedir. Gerektiğinde  daha başka görevlendirmelerde yapılabilir.

Başkanın Görev ve  Yetkileri
Başkan,  yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder,  gerektiğinde dernek adına demeç verir.

Başkan Yardımcısının  Görev ve Yetkileri
Başkan  yardımcısı, başkanın yokluğunda başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini  kullanır.

Sekreterin Görev ve Yetkileri
Sekreter,  Derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür.

Muhasibin Görev ve  Yetkileri
Muhasip,  derneğin mali işlerini yürütür ve hesapların tutar.

Denetleme Kurulunun  Teşkili ve Görev Bölümü
Madde 28 – Denetleme Kurulu, Genel Kurul  tarafından üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak iki (2) yıl için seçilir. Asil üyeler ilk  toplantılarında aralarında Başkan, Sekreter ve üye olarak görev bölümü  yaparlar. Kararlarını müştereken verirler. Dernek organları Denetleme Kurulunun  görevlerini kolaylıkla yapmalarına yardım ederler.

Denetleme Kurulunun  Görev ve Yetkileri,
Madde 29 – Denetleme Kurulu; Genel yönetim  kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Denetleme  kurulu yılda bir toplanarak, dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler ve  görülen eksiklikler için yönetim kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını  gösteren raporlarını genel kurul zamanlarında genel kurula sunar.

Disiplin Kurulunun  Teşkili ve Görev Bölümü,
Madde 30 – Disiplin Kurulu, Genel Kurula  iştirak eden üyeler tarafından iki yıl için üç (3) asil ve üç (3) yedek  olarak seçilir. Seçilen asil üyeler arasında Başkan, Sekreter ve üye olarak  görev bölümü yaparlar.

Disiplin Kurulunun  Görev ve Yetkileri,
Madde 31 – Disiplin Kurulu; Dernek kademeleri  arasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda hakem durumundadır. Tüzük hükümlerine ve  Dernekler Kanuna aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki disiplin cezalarını  uygular.
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Üyelikten  geçici çıkarma,
d) Üyelikten kesin  olarak çıkarma,

Onur Kurulu,
Madde 32- Onur Kurulu, Genel Kurulca  seçilecek şahıslardan oluşur.

Danışma Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri
Madde 33 – Dernek Danışma Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarında  (STK) Başkanlık yapmış, kanaat önderleri, dernek yönetiminde bulunmuş, tecrübe  ve bilgi birikimi olan üyeler arasından genel kurulca seçilen on (10) üyeden  oluşur. Yönetim kuruluna danışmanlık yapar.

Organlara Seçilenlerin  İdareye Bildirilmesi,
Madde 34 – Genel kurulca yapılan seçimi  izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim  Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve  yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi,  meslekleri, ikametgâhları ile birlikte diğer evraklar, mahallin mülki idare  amirliğine bildirir.

Sair  zamanlarda yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliğinde  belirtilen formla değişiklik süresinde otuz (30) gün içinde bildirilir.

IV. BÖLÜM MALİ KONULAR, DERNEĞİN  GELİR VE GİDERLERİ

Derneğin Gelirleri
Madde 35 – Derneğin gelirleri, ödentiler,  aidatlar, bağışlar, aynı ve nakdi yardımlar, sosyal ve kültürel etkinliklerden,  yayınlardan, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, kantin, otopark,  çay bahçesi vb. tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari ve  iktisadi işletme gelirleridir.

Gelirler  alındı belgesi ile kabul edilir. Alındı belgeleri matbaada bastırılıp İl  Dernekler Müdürlüğü’ne gerekli bildirim ve kaydı yapıldıktan sonra kullanılır.  Bankalar aracılığı ile yapılan yardım ve bağışlarla ilgili banka dekontu alındı  belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin saklama süresi beş (5) yıldır.

Dernek  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek  suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek  kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Dernekler  Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki  Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim  kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler  birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler, yönetim kurulu  başkanınca, on beş (15) gün  içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek  adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin  bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye  başlayabilirler.

Derneğin  kasasında bulundurulacak para miktarı her yılın başında yönetim kurulunca  tespit edilir. Dernek yönetim kurulu tarafından gelir-gider hesaplamaları,  gelirlerin alınma ve gider ve harcamalar ve belgelerinin düzenlenmesi, kasadaki  para miktarı, gelir toplama ve harcama yapma yetki ve sorumluklarını belirtir  yönetmelik hazırlanır ve genel kurulca onaylanır.

Üye Aidatları
Madde 36 – Her üyenin yıllık üye aidatı 12.00 TL.’dir. Yönetim kurulunca günün  ekonomik şartlarına göre üye aidat miktarını yeniden belirlenir. Üye aidatları  yıllık olarak tahsil edilir.

Aidat  dışında üyelerden bir defaya mahsus olarak giriş ödentisi alınır, bu miktar üye  aidatının en fazla 5 katı kadardır.  Bu miktarın tespiti ile alınıp alınmaması konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Derneğin Giderleri Madde 37 – Derneğin giderleri bütçeye uygun  olarak yönetim kurulu kararları ile yapılır. Acil durumlarda harcama miktarları  ve yetkileri ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Giderler, gider  makbuzu ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi beş (5) yıldır.

V. BÖLÜM DEFTERLER DENETİM VE  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek Tarafından  Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Madde 38 – İşletme hesabı esasına göre  dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.
1-Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimliklerini,  derneğe giriş tarihlerini aylık veya yıllık aidatlarını gösteren defterdir. 2-Demirbaş Kayıt  Defteri: Dernek  demirbaşlarının bilgileriyle birlikte kaydedildiği defter.
3-Karar Defteri: Dernek Yönetim Kurulunca alınan  kararlar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Alınan kararları  başkan ve üyelerce imzalanır.
4-İşletme Hesap  Defteri: Derneğin  faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderleri yazılır.
5-Alındı Belgesi Kayıt  Defteri: Alındı  belgelerinin cilt, seri ve sıra numaraları ile yazıldığı defter.
6-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrakların  kaydedildiği defter.

Bu  maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden tasdikli olmaları zorunludur.  Bu defterlerin dışında başka defterlerde tutulabilir. Ancak dernekler  biriminden tasdikli olması gerekir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 39 – Derneğin iç denetimi esastır. Genel  kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği  gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,  yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,  denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu: derneğin tüzüğünde gösterilen amaç  ve amacın gerçekleştirilmesi için  sürdürüleceği  belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,  defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup  tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı  geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim  kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar Denetleme kurulu üyelerinin istemi  üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından  gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine  girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Derneğin Genel  Denetimi
Madde 40 – Derneğin genel denetimi, derneğin  organları dışındaki yetkili mercilerin yapacağı denetimi ifade eder. 5253 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince yılsonu itibariyle derneğin faaliyetleri ile  ilgili düzenlenecek beyan formun Nisan sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine  vermek zorundadır. İçişleri  Bakanlığı ve Dernekler Dairesi Başkanlığı denetçileri ve Mülki İdare  Amirliğince ve görevlendirilecek personelce yapılacak denetlemelerde her an  hazırlıklı bulunup ve denetim görevlilerine, derneğin bütün faaliyetleri  konusunda dürüstlük içinde doğru bilgiler verilir. Denetleme görevlilerine  istenen belge ve bilgilerin verilmesi, dernek binası ve müştemilatının  denetçilere açılması zorunludur.

Aksine  davranışlarda ve denetlemede suç unsuru bulunması halinde dernek yetkilileri  hakkında gerekli adli ve idari işlem yapılır.

Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 41 – Dernek tüzüğü, katılma hakkı  bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla genel kurulunca her zaman  değiştirilebilir. Ancak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde  ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük  değişikliğinin onayı, genel kurul tarafından açık oylama ile yapılır.

VI. BÖLÜM TÜZEL KİŞİLĞİN SONA  ERMESİ VE TASFİYE

Tüzel Kişiliğin Sona  Ermesi
Madde 42 – Dernek tüzel kişiliği, Genel  Kurulca, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla fesih hallerinde  sona erer. Fesih kararı, genel kurulca açık oylama ile verir.

Genel Kurulca Fesih
Madde 43 – Dernek Genel Kurulu her zaman  derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda, derneğin feshine karar  verilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek  üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk  toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda hazır bulunan  üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az  olmaması gerekir. Bu çoğunlukla feshe ilişkin karar görüşülebilir.

Derneğin  feshi yapılıp tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra yedi gün içinde mahallin  en büyük mülki idare amirliğine tasfiye tutanağı ile birlikte yazıyla  bildirilir.

Tasfiye
Madde 44 – Dernek, genel kurul kararı ile  feshedilmesi halinde mal, para ve haklarının akıbeti genel kurulca  kararlaştırılır. Kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde tüzükte belirtildiği  şekilde, ancak mahkeme tarafından derneğin feshedilmesi durumunda mal  varlığının tasfiyesi Kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde devri yapılır.  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye  işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek  süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin  para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip  tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek  merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya  tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. * Derneğin defter ve belgelerini  tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. *Derneğin tasfiyesi Dernekler  Kanununun 15.inci maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri  gereğince yapılır.

VII. BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR

Yürütme
Madde 45 – Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve  riayetini sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Taşınmaz Mal Alımı
Madde 46 – Dernek amacı doğrultusunda taşınmaz  mal alabilir. Alınan taşınmazlarla ilgili bilgi ve belgeler 1 ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine  bildirmek zorundadır.

Temsilcilik Açma
Madde 47 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde  dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar. Temsilcilikler şube  veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin açılması ile  ilgili bilgi ve belgeler o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak  bildirilir.

Platform Oluşturma
Madde 48 – Dernek, amaçları ile ilgili bulunan  ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve  benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve  yetkili organların kararı ile platformlar oluşturur ve etkinliklerde bulunur.

Derneğin Borçlanma  Usulleri
Madde 49 – Dernek amaçları doğrultusunda  hazırlanan projelerle kendi imkânları ile yapacağı faaliyetlerle ilgili veya  gerçek veya kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte veya yurt içinde ve yurt  dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar içine girebilir. Dernek  amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması  halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal  ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak  bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve  derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yurt Dışından Yardım  Alma
Madde 50 –  Dernekler  yurt dışından aynı ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar  aracılığı ile alınması ve kullanılmadan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen  formla idareye bildirimde bulunulması zorunludur. Bildirimde bulunulmadan  yardımlar alınamaz ve kullanılamaz. Bildirimi yapılarak alınan yardımlarla  ilgili istenen diğer belgelerde idareye verilir.

Proje Bildirimi
Madde 51 – Dernekler tek başına veya kamu ve  özel kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler gerçekleştirebilirler. Kamu  kurumlarıyla yapılan projelerde, kamu kurumu proje masrafının                   %  50’sinden fazlasına iştirak edemez. Hazırlanarak hayata geçirilecek projelerin  Dernekler Yönetmeliği gereği önceden bildirimde bulunulması gerekir.

Tüzükte Yer Almayan  Hususlar,
Madde 52 – Bu Tüzükte yer almayan hususlarda  Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile diğer Kanunlardaki derneklerle ilgili  maddeleri ve çıkarılan Yönetmelik ve Genelge hükümleri uygulanır.

Derneğin Kuruluş  Tarihi ve Kod Numarası
Madde 53 – 17.06.1992 Tarihinde Düzce’de kurulan ve 1992 yılında  yürürlükte olan dernekler kanununa göre tüzel kişilik kazanmış olan, DÜZCE  ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ

(14–08–084) kod numarası verilmiştir. Düzce il  olunca, İl Dernekler Müdürlüğünce kod numarası (81–02–168) olarak düzenlenmiştir. Düzce Abhaz Kültür  Derneği, 5253 sayılı  dernekler kanununa göre faaliyetlerini sürmektedir.

Derneğin Kurucuları, Madde 54 – Düzce Abhaz Kültür Derneği Kurucular ve geçici yönetim kurulu  üyeler:
1-Ferit AKBAL – Başkan,                               Adresi:  Darıyeri Hasanbey Köyü.
2-Kayhan ÖZDEMİR – Başkan Yrd,            Adresi:  Dolay Köyü.
3-Orhan KURUÇAY – Sayman,                    Adresi:  Cicibey Köyü.
4-Mithat AYDOĞDU – Yazman,                   Adresi:  Güven Köyü.
5-M. Lütfi YURDAKUL – Onur Üye,           Adresi:  Dilaver Köyü.
6-Mazhar CİCU– Onur Üyesi,                       Adresi:  Kaledibi Köyü.
7-M. Hilmi Elmas – Onur Üyesi,                  Adresi:  Cedidiye Mah.
8-Necmi CENGİZ – Onur Üyesi,                  Adresi:  Sazköyü.
9-Necmettin ŞAHİN –  Onur Üyesi,             Adresi  Gölyaka.
10-Baki ÖZBAN – Onur Üyesi,                     Adresi:  Dolay Köyü.

5253 Sayılı Dernekler  Kanunu’na göre hazırlanan iş bu tüzük 54 (elli dört) asıl madde den ve on (10)  sayfadan ibaret olup, dernek yönetimi olarak tasdik edilmiştir.

DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR  DERNEĞİ 14. MART 2009 OLAĞAN GENEL KURULDA ŞEÇİLEN YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

İLHAN  KIYMET YÖNETİM KURULU BŞK.
ZUHAL  GÜRER YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
MELİH  PARLAK YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
MUSTAFA  AYAS, MUHASİP
ALP  CENGİZ, SEKRETER
AYHAN  CİCÜ ÜYE
RAMAZAN  BAĞTAŞ ÜYE