Abhazlar

Apsua: Abhazların ismine ilk kez Pirinç Dönemine ait yazılı kaynaklarda “Abeşla” olarak rastlanır. Apsua, Abhazca’da “Abhaz” isminin karşılığıdır.

Apsnı: Apsua (Abhaz) halkı, binlerce yıldır yaşamakta oldukları Abhazya icin Can ülkesi anlamında “Apsni” adını kullanırlar. Bugün Abhazya Cumhuriyetinin resmi ismi Apsnı Ahuıntkarra (Apsnı Cumhuriyeti)’dır.

Yerleşim: Abhazlar, Kuzey-Batı Kafkasya’da Karadeniz boyunca uzanan, doğal bir sınır görünümünde olan Psou ve İngur nehirleri arasında kalan bölgede yaşamaktadırlar.

Etnoloji: Abhazların ataları olan Apsil, Abazg, Misimyan ve Sanıg adlı topluluklarla ilgili bilgiler Romalı ve Bizanslı tarihçilerin ifadeleriyle bugüne ulaşmıştır. Bu boylar, Karadeniz   kıyılarında çeşitli feodal beylikler kurmuşlardır. Abhazlar, M.S. 4. yy’da Lazika ile birleşik bir krallık kurarlar. Roma ve Bizans kültürüne açık olan Abhaz beylikleri, VI. yüzyılda birer Bizans kolonisi haline gelirken Hıristiyanlık Abhazlar arasında yayılma imkanı bulur.

Abhaz boyları, M.S. 7.-8. yüzyıllarda federasyon şeklinde bir araya gelerek uluslaşma yolunda önemli bir adım atarlar. Bunun devamında da 740 yılında bağımsız krallıklarını kurarlar. Abhaz Krallığı, Kral II.Leon yönetiminde sınırlarını Batı Gürcistan’ı da içine alacak şekilde genişletir. Krallığın başkenti Gürcistan’ın Kutaisi şehrine taşınır. 978 yılında Abhaz tahtına, anne tarafından Abhaz olan Gürcü Bagrat hanedani geçer. Abhazya, 16. yy’a kadar Gürcistan’a bağlı bir prenslik olarak Şervaşidze (Çaçba) ailesi tarafından yönetilir. Bu dönemde Osmanlı hakimiyeti altında yarı bağımsız bir yönetim sürdüren Ahazya, 1810 yılında Rusya’nın egemenliğini tanımak zorunda kalır.

HABAT ŞOGAN